Nhà anh Việt - Văn Tiến Dũng, Hà Nội - KIẾN TRÚC BBN